JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENJE MENTORING USLUGA U 2018. GODINI

JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENJE MENTORING USLUGA U 2018. GODINI

 

                                                         JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENJE MENTORING USLUGA U 2018. GODINI

 

 

Javni poziv za pružanje mentoring usluga koji sprovodi Ministarstvo ekonomije u saradnji sa biznis centrima/jedinicama lokalne samouprave, namijenjen je mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, u cilju pružanja podrške nesmetanom razvoju i smanjenju broja neuspješnih privrednih subjekata.

Proces mentoringa se odvija po uspostavljenoj mentoring šemi, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake u procesu u okviru kojeg stručno lice-mentor sprovodi u direktnom kontaktu i radu sa osnivačem i/ili odgovornim licem privrednog subjekta određeni broj sati, 25 za novoosnovana preduzeća i 50 za postojeća, i to u prostorijama korisnika (ne manje od 70% od ukupnog broja predviđenih sati). Osnivač i/ili odgovorno lice privrednog subjekta i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, analiziraju trenutnu situaciju, dijagnostifikuju razloge trenutnih problema ili smetnji za dalji razvoj, sagledavaju potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan razvoja.

 

                                                                                    Mentoring čini skup sljedećih usluga:

 • Dijagnostikovanje – analiza trenutne situacije u preduzeću, odnosno kod preduzetnika;
 • Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova i njihovoj implementaciji, kako bi se dostigli što bolji poslovni rezultati;
 • Savjetovanje i koordinacija aktivnosti usmjerenih na pristupanje fondovima, vladinim programima podrške razvoju biznisa, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama, itd.;
 • Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera i uspostavljanju poslovne saradnje.

 

                                                                                                Ko su mentori?

Mentor je kvalifikovana osoba koja posjeduje certifikat da je uspješno završila mentoring treninge organizovane od strane certifikovanih mentora Razvojne agencije Srbije i JICA konsultanata iz oblasti dijagnostifikovanja preduzeća, finansijskog menadžmenta, marketinga, pisanja biznis plana, proizvodnog menadžmenta, poslovne komunikacije i razvoja ljudskih resursa.

 

Usluga mentoringa je besplatna za odabranih 30 korisnika sa teritorije opština: Podgorica, Cetinje, Bar, Danilovgrad, Nikšić, Mojkovac, Bijelo Polje, Pljevlja, Berane, Rožaje, Kotor i Tivat.

 

Zainteresovani kandidati podnose prijave u dvije kategorije:

 

 • Novoosnovani privredni subjekti-ne stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva;
 • Postojeći privredni subjekti-koji su registrovani prije aprila 2015. godine.

                                                                                        USLOVI  JAVNOG POZIVA

 

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju registrovana mikro, mala i srednja preduzeća, kao i preduzetnici u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (“Sl. list RCG”, br.040/11) koja:

 • imaju sjedište na teritoriji Podgorice, Cetinja, Bara, Danilovgrada, Nikšića, Mojkovca, Bijelog Polja, Pljevalja, Berana, Rožaja, Kotora i Tivta.
 • posluju 100 % u privatnom vlasništvu;
 • nijesu imala gubitke u poslednjoj godini poslovanja (za privredne subjekte koji su registrovani prije aprila 2015. godine);
 • za privredne subjekte koji su registrovani posle aprila 2015. godine ne važi gore navedeni kriterijum;
 • ne obavljaju djelatnost u okviru industrije čelika, uglja i sintetičkih vlakana; brodogradnja; proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda; proizvodnja duvanskih proizvoda; proizvodnja i prodaja vojne opreme ili usluga; učešće u projektima kojima se krše međunarodno priznata prava radnika uključujući bezbjednost na radu, pravila i procedure u Crnoj Gori; bilo koja aktivnost koja se smatra nezakonitom ili štetnom po okolinu i opasnom za ljudsko zdravlje: igre na sreću, alkoholna pića (izuzev proizvodnje vina i voćnih rakija); ljekovi u dijelu distribucije; bankarstvo i osiguranje; trgovina; građevinarstvo (u dijelu izgradnje gotovih stambeno-poslovnih jedinica); ugostiteljski objekti koji isključivo pružaju usluge točenja pića; djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitovanja radijskog i televizijskog programa; djelatnost novinskih agencija; kupovina udjela u drugim društvima, akcijama i ostalih vrijednosnih papira; benzinske pumpe; prodajni auto saloni; trgovina valutama i hartijama od vrijednosti; nemoralne i nelegalne aktivnosti.

                                                                                 POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja na Javni poziv:

Za novoosnovane privredne subjekte, ne starije od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva:

 1. Detaljno popunjen, potpisan i ovjeren prijavni formular;
 2. Rješenje o registraciji iz CRPS;
 3. Komplet obrazaca završnih računa za 2016 i 2017. godinu (Bilans stanja, Bilansa uspjeha, Bruto bilans, Statistički aneks)

Napomena: Tačka 3. ne važi za privredne subjekte registrovane u drugoj polovini 2017. godine.

 

 Za privredne subjekte koji su registrovani prije aprila 2015. godine

 1. Detaljno popunjen, potpisan i ovjeren prijavni formular;
 2. Rješenje o registraciji iz CRPS;
 3. Komplet obrazaca završnih računa za 2016 i 2017. godinu (Bilans stanja, Bilansa uspjeha,

Bruto bilans, Statistički aneks).

Ministarstvo ekonomije zadržava pravo da provjeri vjerodostojnost podnijete dokumentacije, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju od podnosioca prijave, ali samo za kompletno podnijete prijave.

                                                                                NAČIN PRIJAVLJIVANJA:

Prijavni formular se može preuzeti na web stranici: www.mek.gov.me, ili u prostorijama Ministarstva ekonomije, Direkcije za saradnju sa biznis zajednicom, kao i na web stranicama i u prostorijama biznis centara/jedinica lokalne samouprave. Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom sa naznakom: Prijava na Javni poziv za sprovođenje mentoring usluga u 2018. godini na sljedeće adrese:

Opština Berane

IV Crnogorske Brigade

84300 Berane

Tel:+382 68 538 110

+382 68 726 817

Web:www.berane.co.me

E-mail:[email protected]

 

Regionalni biznis centar Berane

Rudeš bb

84300 Berane

Tel: +382 68 793 795

Web: www.rbcberane.me

E-mail: [email protected]

Za dodatne informacije možete se obratiti pozivom na br. +382 20 406 316, +382 20 406 321 ili putem elektronske pošte na adresu [email protected] .

 

JAVNI POZIV JE OTVOREN OD 04.07. DO 04.08.2018. GODINE DO 14H.

 

Nema komentara

Pošalji komentar