Informacije za investitore

Crna Gora je zemlja koja je atraktivna investitorima jer ima:

  • Političku, monetarnu i makroekonomsku stabilnost
  • Jednostavan START UP
  • Liberalan ekonomski režim spoljne trgovine
  • Međunarodne računovodstvene standarde
  • Povoljnu poresku politiku

Crna Gora je na temeljima principa (članica) Svjetske trgovinske organizacije potpisnica multilateralnih i bilateralnih sporazuma – Sporazum o stabilizaciji i asocijaciji sa Evropskom unijom, CEFTA 2006, EFTA, Rusijom, Bjelorusijom i Turskom, što joj omogućava kumulaciju porijekla i bescarinsku trgovinu sa oko 800 miliona potrošača.

Strani investitor može biti strano pravno ili fizičko lice sa sjedištem u inostranstvu, privredno društvo u kojem je učešće stranog kapitala veće od 25%, crnogorski državljanin sa prebivalištem, odnosno boravištem u inostranstvu dužim od godinu dana i privredno društvo koje je strano lice osnovalo u Crnoj Gori.

Strani investitor:

  • može osnovati privredno društvo (sam ili sa drugim ulagačima), ulagati u privredna društva, kupiti privredno društvo ili njegov dio, osnovati dio stranog društva.
  • se oporezuju isto kao i domaći investitori. Ulog stranog investitora može biti u novcu, stvarima, uslugama, imovinskim pravima i hartijama od vrijednosti.